مجمع جهانی اقتصاد شاخص‌های رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را اعلام کرد

رتبه افتصاد ایران

چاپ

  :